Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2014, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hipertiroidili Rat Akciğer Dokusunda Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Egzersizin Etkisi
Elvin Aliyev1, Abdulkadir Yıldırım1, Serap Yıldırım2, Engin Şebin1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Egzersiz; hipertiroidizm; malondialdehid; miyeloperoksidaz; nitrik oksid

Amaç: Bu çalışmada, hipertiroidili rat akciğer dokusundaki oksidatif stres parametreleri üzerine dayanıklılık egzersizinin etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 23 adet Sprague-Dewley cinsi erkek rat dört gruba bölündü: Kontrol, hipertiroidi, egzersiz ve hipertiroidi+egzersiz. Hipertiroidi, 250 μg /kg vücut ağırlığı dozunda subkutan L-Tiroksin uygulaması ile oluşturuldu. Dayanıklılık egzersizi, haftada 5 gün olmak üzere 8 hafta koşu bandında 23 m/dk hızda 45 dakika koşturularak yaptırıldı. Akciğer doku homojenatlarında malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ve miyeloperoksidaz (MPO) aktiviteleri ölçüldü.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında en yüksek malondialdehit ve en düşük nitrik oksit düzeyleri hipertiroidi grubunda gözlendi. Ayrıca kontrol grubu ile karşılaştırıldığında en yüksek miyeloperoksidaz aktivitesi egzersiz grubunda ölçüldü. Bununla birlikte ölçülen tüm parametreler için gruplar arası farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde değildi.

Sonuç: Deneysel hipertiroidi - egzersiz rat modelinde; hem 250 μg/kg dozunda L-tiroksin uygulaması ile hem de düzenli dayanıklılık egzersizi ile akciğer dokusunda ölçülen MDA, NO ve MPO değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğin olmadığı görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim