EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-117
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İskemi Modifiye Albuminin İnflamatuvar Parametrelerle İlişkisi
Can Duman1, Ertan Eşsizoğlu1, Elif Demircan1, Funda Kırtay Tütüncüler1, Coşkun Bakar2, Yusuf Kurtulmuş3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çanakkale
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: İskemi; İskemi Modifiye Albumin; İnflamasyon; CRP; Sedimantasyon

Amaç: İskemiye yol açan ateroskleroz ve artmış inflamatuvar durumlarda IMA ve CRP düzeyleri birlikte artar. Bu nedenle inflamatuvar durumu belirlemek için CRP ve sedimantasyon ölçümü yapılan hastalarda IMA düzeylerini saptayarak aralarındaki ilişkiyi inceledik.

Gereç ve Yöntem: Rutin biyokimya analizleri için başvuran 117 hastanın CRP düzeyleri nefelometrik, sedimantasyon optik yöntemle, IMA absorbansı ise Bar-Or'un spektrofotometrik metoduyla analiz edildi.

Bulgular: Hastaların (44 erkek, 73 kadın) yaş ortalaması 50.07±18.02 yıldı. Ortalama IMA düzeyleri 0.37±0.08 absorbans ünitesi, CRP 1.15±2.66 mg/dL, Sedimantasyon 30 dk. 12.39±12.23 mm ve Sedimantasyon 60 dk. 28.34±21.12 mm olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre yaş, IMA, CRP, Sedimantasyon 30 ve 60 dk. değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). IMA değeri ile CRP, Sedimantasyon 30 ve 60 dk. değerleri arasında anlamlı pozitif yönlü korelasyon saptanmıştır (p<0.05). IMA değeri ile yaş arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır.

Sonuç: Sedimantasyon ve CRP gibi inflamatuvar parametrelerdeki artışın iskemi göstergesi olan IMA'da artışla birlikte olduğunu belirledik. İskeminin yol açtığı oksidatif stresin CRP ve sedimantasyonu da arttıran proinflamatuvar reaksiyonları başlattığını düşünmekteyiz. Öte yandan IMA inflamatuvar süreçler için bir belirteç olarak da öne çıkabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim