EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2013, Cilt 11, Sayı 3, Sayfa(lar) 099-104
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Talasemi Taramasında Primus Ultra2 Analyzer ve Tosoh HLC-723 G8 HPLC Sistemlerinin Karşılaştırılması
Hamit Yaşar Ellidağ1, Esin Eren2, Serpil Aktaş Tosun1, Necat Yılmaz1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Antalya
2Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Antalya
Anahtar Sözcükler: Primus Ultra2 analyzer; Hemoglobinopati; HPLC; Tosoh HLC 723 G8; Yöntem karşılaştırma

Amaç: Hemoglobinopati taraması için hemoglobin alt tiplerini ayırmada HPLC (High Performance Liquid Chromatography) yaygın kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde değişik marka ve modelde HPLC sistemleri hemoglobinopati taraması için kullanılmakta fakat bu cihazların birbiri ile olan uyumu bilinmemektedir. Bu amaçla, biz bu çalışmada Primus Ultra2 analyzer marka HPLC cihazı ile Tosoh HLC 723 G8 marka HPLC cihazını hemoglobin A2 (HbA2) bakımından birbirleri ile olan uyumu araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza 15 Mart -15 Nisan 2013 tarihleri arasında talasemi taraması için başvuran 22'si erkek, 18'i kadın toplam 40 kişi prospektif olarak çalışmaya alındı. Her iki cihazda tek seferde çalışılan HbA2 değerleri için istatistiksel uyum, student t test, korelasyon katsayısı (r), regresyon analizi, iki-yönlü rasgele sınıfiçi korelasyon katsayısı (SKK) ve Uyum korelasyon katsayısı (UKK) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Analiz sonucunda örneklerin 6'sı (%33,7) b-talasemi taşıyıcısı, 10'u (%36.2) anemik ve 24'ü (%30) normal olarak saptandı. Her iki cihazda ölçülen HbA2 değerleri arasında anlamlı farklılık yoktu (t= -1.269 p= 0.208). HbA2 değerleri için korelasyon katsayısı r= 0.987, SKK=0.97, UKK= 0.93 ve regresyon analizinde ise Y = -0.0605 + 1.1613X olarak bulundu.

Sonuç: Korelasyon regresyon ve diğer istatistiksel analizlere göre iki cihazın HbA2 değerleri arasındaki uyum iyi olarak bulundu.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim