EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 133-141
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Koroner Sendromlarda Akut Faz Reaktanları, Nitrik Oksid ve Östrojen
Belgin Şenol1, Ceyda Kabaroğlu2, Saliha Aksun1, Sara Habif2, Işıl Mutaf2, Nevbahar Turgan2, Dilek Özmen2, Hakan Kültürsay3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya BD, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, İzmir
Anahtar Sözcükler: Akut koroner sendrom, inflamasyon, akut faz reaktanları

Amaç: Son yıllarda kronik inflamatuvar bir hastalık olarak da görülen aterosklerozun zemininde gelişen myokard infarktüsü ve anstabil anjinayı da içeren akut koroner sendromların inflamasyonla ilişkili olduğu görüşü önem kazanmıştır. İnflamasyon belirteçleri olan akut faz reaktanları koroner kalp hastalıklarının risk öngörüsünde ve izleminde geleneksel risk faktörlerinden bağımsız ve onları tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Ayrıca endotel kaynaklı nitrik oksid ve östrojeninin akut koroner sendromlara zemin oluşturan aterosklerozda önleyici etkileri olduğu da bilinmektedir. Akut koroner sendromlarda akut faz reaktanları nın ve ayrıca nitrik oksid ve östrojenin kısa süreli (iki gün) birlikte değişimlerini içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada amacımız, akut koroner sendromlarda CRP, fibrinojen, neopterin, Lp(a), nitrik oksid ve östrojenin kısa süreli değişimlerini kıyaslamalı olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran anstabil anjina ve myokard infarktüsü tanısı ile yatırılan toplam 42 erkek hasta ve 30 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubu (Grup 1), anstabil anjina (Grup 2), myokard infarktüs (Grup 3) grubu olmak üzere 3 grup oluşturulmuştur. Ağrı ile başvurulan ilk gün heparinizasyon öncesi (ilk 24 saat), birinci gün (48. saat) ve ikinci gün (72.saat) olmak üzere üç kez kan alınmış ve C reaktif proteini ve Lp(a) immunoturbidimetrik, fibrinojen Clauss yöntemi, neopterin reverse-faz yüksek performanslı kromatografi, nitrik oksid Griess ve enzimatik yöntemle belirlenmiş, ve östradiol düzeyleri immunassay sistemler ile çalışılmıştır.

Bulgular: Başvuru sırasında hasta gruplarında CRP, Lp(a), nitrik oksid, östradiol düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı artış göstermiş, fibrinojen ve neopterin düzeyleri değişmemiştir.

Birinci ve ikinci günlerde anstabil anjina ve myokard infarktüslü gruplarda neopterin dışında CRP, fibrinojen, Lp(a), nitrik oksid ve östradiol myokard infarktüs grubunda daha yüksek olmak üzere kontrol grubundan anlamlı yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Akut koroner sendromlarda CRP, fibrinojen, neopterin ve Lp(a) gibi akut faz reaktanlarının yüksekliği bu hastalıkların patogenezindeki inflamasyon görüşünü desteklemektedir. Antioksidan östradiol ve nitrik oksid artışı da, akut koroner sendromlarda inflamasyon ve bu süreçte oluşan oksidatif strese karşı bir savunma mekanizması olarak düşünülebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim