EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2012, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 085-089
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Normal Glukoz Toleranslı Obez Bireylerde İnsülin Direnci ve Serum IL-8 Düzeyleri
Ayfer Aydoğdu Çolak1, Hakan Türkön2, Hülya Yalçın1, Işıl Çoker1
1S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Çanakkale
Anahtar Sözcükler: Obezite; İnsülin direnci; IL-8

Amaç: Bu çalışmanın amacı, normal glukoz toleranslı obez bireylerde, insülin direnci ile serum IL-8 düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 20-59 arasında değişen, vücut kitle indeksleri (BMI) 30'un üzerinde olan toplam 72 obez birey alındı. İnsülin direnci olmayan 34 birey kontrol grubu, insulin direnci olan 38 birey hasta grubu olarak kabul edildi. Bireylerin antropometrik ve biyokimyasal karakteristikleri araştırıldı. Serum IL-8 ve insülin düzeyleri kemilüminesan immunassay ile ölçüldü.

Bulgular: İnsülin direnci olan grupta, insülin direnci olmayan gruba göre serum IL-8 seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: İnsülin direnci gelişen obez bireylerde, serum IL-8 düzeylerini saptamanın olası risklerin önlenmesinde yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim