EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Arasındaki Korelasyon
Özgür Aslan1, Metin Demir1, Ayşenur Atay1, Mehmet Hicri Köseoğlu1, Mustafa Kaya2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Sorumlusu, İzmir
Anahtar Sözcükler: Prokalsitonin, C-Reaktif Protein, Bakteri enfeksiyonları

Amaç: Bakteriyel enfeksiyona karşı konakçıda çeşitli inflamatuvar moleküller dolaşıma salınır ve bunlar enfeksiyonun tanı ve takibinde yararlıdır. C-reaktif protein (CRP) bu moleküllerden biridir. Prokalsitonin (PCT) de bakteriyel infeksiyon belirteci olarak son zamanlarda tanımlanmış bir akut faz proteinidir. Bu çalışmada yoğun bakım, servis ve poliklinik hastalarında PCT düzeyinin ölçmenin yararlılığının ortaya konabilmesi için PCT düzeyi CRP ile karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz laboratuvarına Ocak 2008 Ð Mart 2011 tarihleri arasında başvurmuş hastalara ait eş zamanlı gelen PCT ve CRP verileri değerlendirmeye alındı. Çalışmaya alınan 3449 hastanın 2090'ı yoğun bakımdan, 1359'u çeşitli servis ve polikliniklerden gelmişti. CRP ve PCT arasındaki korelasyonun incelenmesinde değerler düzenli dağılım göstermediğinden Spearman's korelasyon testi ve ikili gruplar arasındaki farkın saptanmasında nonparametrik Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular: Yoğun bakım ile servis ve polikliniklerden gelen numuneler arasında yapılan karşılaştırmada hem CRP, hem de PCT düzeyleri için istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001). Ayrıca CRP ve PCT düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptandı (r = 0.653, p< 0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, bakteriyel enfeksiyonlu hastaların takibinde son zamanlarda sık kullanılan PCT'nin CRP ile korelasyon gösterdiği görülmektedir. Bunun yanısıra, PCT'nin yüksek maliyete neden olması da düşünüldüğünde enfeksiyonlu hastaların takibinde CRP tercih edilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim