Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HbA 1C Ölçümünde Bir İmmünotürbidimetrik ve HPLC Yöntemin Karşılaştırılması
Yasemin Üstündağ1, Kağan Huysal2, Gülsevil Tarakçı1
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa
Anahtar Sözcükler: Glikozillenmiş hemoglobin, turbidimetri, HPLC

Amaç: HbA1c ölçümü Diabetes Mellitus (DM) hastalarında retrospektif glisemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde, HbA1c ölçen 30'dan fazla çeşit yöntem bulunmakta ve bu yöntemler ölçtükleri bileşik ve etkilenim açısından farklılık göstermektedirler. Bu çalışmanın amacı otoanalizörde kullanılan türbidimetrik immüno-inhibisyon yöntem performansını yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemini referans alarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Kontrol kanları ile gün-içi ve günler-arası tekrarlanabilirlik çalışıldı. 144 ardışık hastanın örnekleri alınarak HbA1c düzeyi her iki sistemle (çift-kör, paralel şekilde) ölçüldü. Her iki yöntemle elde edilen veriler farklı istatistiksel teknikler kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Kontrol materyallerinin gün içi ve günler arası CV'leri immüno-turbidimetrik yönteminde % 5.1 ve % 8.2 HbA1c değerleri için <%3 bulundu. HPLC yönteminde ise % 5.1 ve % 10.5 değerleri için <% 2 olarak bulundu. HbA1c düzeyleri % 5.1-% 17.5 aralıkta olan taze tam kan örnekleri ile yapılan yöntem karşılaştırmada; regresyon denklemi, Dimension %HbA1c = 0.974xHPLC %HbA1c -0.442 ve korelasyon katsayısı r=0.987, p<0.001 olarak saptandı. HPLC (%8.9±2.8) ve türbidimetrik immünoinhibisyon (%8.2±2.8) yöntemleriyle ölçülen hasta örnekleri %HbA1c düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0.01).

Sonuç: İmmunoturbidimetrik yöntem HPLC sistemi ile karşılaştırılabilir ve benzer performans göstermektedir. Bununla birlikte HbA1c düzeylerindeki ufak değişikliklerin klinik takip ve tedavideki önemi nedeni ile hastaya sonuç vermede tek bir metoda bağlı kalınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim