Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
GFH Hesaplamasında Kullanılan MDRD Denkleminin extended-MDRD İle Karşılaştırılması
Metin Demir, Özgür Aslan, Ayşenur Atay, Mehmet Hicri Köseoğlu, Nejla Barış, Serap Çuhadar
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Biyokimya Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH), MDRD, extended MDRD

Amaç: Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH) sağlıkta ve hastalıkta böbrek fonksiyonlarını yansıtması açısından kullanılan en iyi göstergedir. GFH hesaplamasında kullanılan 4 değişkenli Modification of Renal Disease (MDRD) formülünü BUN ve albumin sonuçlarının da değerlendirilmeye alındığı 6 değişkenli extended-MDRD ile karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: B u çalışma için 187 hasta verisi incelendi. Hastaların MDRD (4 değişkenli) yöntemiyle GFH hesaplandı ve kronik böbrek hastalığı evresine göre 4 grup oluşturuldu. Tüm gruplarda ex-MDRD (6 değişkenli) formülüne göre GFH belirlendi ve One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testi ve Pearson korelasyon analizi yapıldı. p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların MDRD denklemi ile saptanan GFH ortalama değeri 30.81±18.46 mL/dk/1.73 m2 ex-MDRD denklemi ile 30.95±18.91 mL/dk/1.73 m2 saptandı. Serum kreatinin konsantrasyonu arttıkça MDRD formülüyle hesaplanan GFH'nın düştüğü görüldü ve iki grup arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0.994, p<0.001).

Sonuç: GFH'nı belirleyebilmek için MDRD formülasyonunda iki ayrı denklem kullanılabilmektedir. ex-MDRD y önteminde MDRD'ye göre farklı olarak BUN ve albumin sonuçları da değerlendirmeye alınmaktadır. Yaptığımız çalışmada her iki yöntem arasında korelasyon yüksekti. Bu sebeple hastalarda GFH hesaplamasında kullanılan 6 değişkenli ex-MDRD sonucunun MDRD'ye herhangi bir üstünlüğünün olmadığını söyleyebiliriz. Sadece serum kreatinin, yaş, cinsiyet ve etnisite bilgileri ile 4 değişkenli MDRD formülünü kullanarak GFH hesaplanabilir; bundan dolayı BUN ve albumin sonuçları gerekli değildir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim