Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-110
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemolizin Rutin Acil Biyokimya Testlerine Etkisi
Türkan Yiğitbaşı1, Banu Aslan Şentürk1, Yasemin Baskın2, Mutlu Öney1, Füsun Üstüner1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Biyokimya Kliniği, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Acil servis, kanın kimyasal analizi, hemoliz

Amaç: Hemolizin preanalitik hata olarak laboratuvar test sonuçlarına etkisi ile ilgili yapılmış pek çok çalışma olmakla birlikte, çalışma koşullarına ve kullanılan metotlara bağlı olarak farklılık gösterebilen sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışma, acil servise başvuran hastalarda hemolizin kullandığımız rutin yöntemlere etkisini araştırmak ve hemoliz etkisini azaltmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hemolizat kullanılarak final hemoglobin konsantrasyonları 0-3060 mg/dl arasında değişen dokuz serum havuzu oluşturuldu. Elde edilen hemolizatın hemoglobin miktarı CELL-DYN 3700 tam kan sayımı cihazında (Abbott Diagnostic Systems, Illinois, USA) tespit edildi. Aynı gün serum havuzlarında glukoz, üre, kreatinin, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, total bilirubin, direkt bilirubin, kreatinin kinaz, amilaz, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor testleri için rutin yöntemlerle ardışık test ölçümleri yapıldı (Architect C 8000, Abbott Diagnostic Systems, Illinois, USA). Hemoliz'in test sonuçlarına etkisi CLIA 88 kriterleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Biyokimyasal ölçüm sonuçlarına göre 187 mg/dlÔye kadar hemoglobin içeren serum örneklerinde hemolizin etkisi kabul edilebilir bulundu. 375 mg/dl hemoglobin konsantrasyonunda aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, direkt bilirubin, sodyum ve potasyum; 750 mg/dl Hb içeren serum örneklerinde ilave olarak glukoz, total bilirubin, klor; 1500 mg/dl Hemoglobin konsantrasyonunda üre ve kalsiyum ölçümlerindeki farklılığın kabul edilebilir değerlerin dışında olduğu saptandı.

Sonuç: Architect C 8000 otomatik analizöründe numune interferans indeks salin protokolünün uygulanması ve bulduğumuz sonuçlara göre değerlendirmenin yapılmasının hemolizin test sonuçlarına etkisini azaltacağı sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim