Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-097
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İkili Test Tarama Belirteçlerinin Bursa Bölgesine Ait Medyan Değerlerinin Belirlenmesi
Yasemin Üstündağ1, Kağan Huysal2, Ünal Kurdoğlu3, Gülcan Satır4, Mehmet Aral Atalay5
1Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Bursa
3Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Bursa
4Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum, Bursa
5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Doğum, İstanbul
Anahtar Sözcükler: İkili tarama testi, bölgesel medyan, prenatal tanı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebelikte kullanılan ikili test tarama belirteçlerinin Bursa bölgesine ait medyan değerlerini belirlemek ve kullanılan medyan değerlere göre saptanan riskli gebelikleri yeni medyan değerlere göre tekrar değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Biyokimya laboratuvarımıza Ekim 2008-Ocak 2010 yılları arasında ikili tarama testi yaptırmak için başvuran toplam 1069 tekiz gebede ölçülen ikili test biyokimyasal belirteçlerin medyan değerlerini retrospektif olarak inceledik. sb-hCG (serbest b-HCG), PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein) ve NT (Nuchal translucency) değerleri kullanılarak laboratuar populasyonumuza ait meydanları hesapladık. Mevcut programda girilmiş olan haftalık medyan değerlerine göre hesaplanan multiples of medyan (MoM) değerleri ile yeni medyan değerlere göre hesaplanan MoM değerleri arasındaki farkları inceledik.

Bulgular: Tarama testi için programda kullanılan medyana göre hesaplanan MoM değerleri ile kıyaslandığında 11-13. haftalarda, yeni meydanlarla bulunan sb-hCG MoM değerleri anlamlı oranda düşük tespit edildi (p < 0.05). PAPP-A değerleri 11. ve 12. haftada anlamlı oranda (p < 0.05), NT değerleri 12. ve 13. haftada anlamlı oranda olmak üzere düşük olarak saptandı (p < 0.05). Riskli kabul edilen gebeliklerin risk durumu yeni medyanlara göre tekrar değerlendirildi. Önceden riskli olarak belirlenen ve medyan hesaplaması sırasında analize dahil edilmeyen 70 gebenin %20'si (14 gebe) yeni medyan değerlerine göre riskli durumdan çıktığı tespit edildi.

Sonuç: Prenatal risk değerlendirmesi sırasında kullanılmakta olan programlara girilmiş veriler yerine bölgelere ait medyan değerlerinin kullanılması ile tarama testlerinde performansın arttırılabileceğine, prenatal risklerin daha doğru hesaplanabileceğine ve girişimsel uygulamalara olan ihtiyacın azaltılabileceğine inanmaktayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim