Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2010, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-033
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Asetik asitle Kolit Geliştirilen Sıçanlarda N-asetilsisteinin Protein Oksidasyonuna Etkisi
Aylin Yılmaz1, Sevgi Eskiocak1, Şemsi Altaner2, Nesrin Turan3
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Asetik asit, ülseratif kolit, N-asetilsistein, protein oksidasyonu

Amaç: İnflamatuvar barsak hastalıklarının patogenezinde oksidatif stresin önemli rol oynadığı ileri sürülmektedir. İnflamatuvar barsak hastalıklarından olan ülseratif kolitte oksidatif hasar sonucu protein oksidasyonu olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızda; antioksidan etkinliği olan N-asetilsisteinin (NAC), ülseratif kolitin neden olduğu protein oksidasyonu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, ağırlıkları 200-250 g arasında değişen 40 adet erkek Wistar rat kontrol (n=10), kolit (n=10), NAC1 tedavi (n=10) ve NAC2 tedavi (n =10) olmak üzere rastgele 4 gruba ayrıldı. Kolit ve NAC tedavi gruplarına 1 mL asetik asit (pH 2.4, %4), kontrol grubundaki sıçanlara da serum fizyolojik intrarektal yoldan uygulandı. Asetik asit uygulamasının ardından 24. saatte, NAC1 grubundaki sıçanlara 100 mg/kg dozunda, NAC2 grubundakilere ise 500 mg/kg dozunda N-asetilsistein, kolit ve kontrol gruplarına ise serum fizyolojik (pH 7, %0.9'luk sodyum klorür) intraperitonal olarak enjekte edildi. Rat tam kan örneklerinde; tam kan glutatyon, plazma tiyol, nitrotirozin, kolon doku örneklerinde total tiyol, non-protein tiyol, protein tiyol ve ileri oksidasyon protein ürün düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Kolit grubu kolon dokusunda ileri oksidasyon protein ürün düzeyleri ve plazma nitrotirozin seviyeleri kontrol grubuna göre artmıştı (p<0.01). Kolon dokusu total tiyol düzeyleri kolit grubunda kontrol grubuna göre düşüktü (p<0.01). N-asetilsistein uygulaması, NAC1 grubunda ileri oksidasyon protein ürün düzeylerini kontrol ve kolit grubuna göre azaltmıştı (sırasıyla; p<0.05, p<0.001).

Sonuç: Sonuç olarak N-asetilsistein kullanımı kolon dokusunda ülseratif kolitin neden olduğu protein oksidasyonunu kısmen önlemektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim