EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 081–086
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Valproik Asit ve Karbamazepin Monoterapisi Alan Epileptik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması
Nihat Uluer1, Ahmet Rıza Uras2, Aysun Çoşkun1, Hale Aral1, Güvenç Güvenen1
1SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, İstanbul
2SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Klinik Biyokimya Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Valproat, karbamazepin, antiepileptikler, triiyodotironin (T3), tiroksin (T4), tiroid stimulan hormon (TSH)

Antiepileptik ilaçların uzun dönem etkiler ini araştırmak amacıyla en az bir yıldır antikonvülzan monoterapisi alan epilepsi tanılı 126 hastada (valproik asit alan n=64, karbamazepin alan n=62) serum total ve serbest tiroid hormonları araştırıldı. Kontrol grubu (n=21) benzer yaş grubundan olan sağlıklı bireylerden oluşturuldu.

T3 hormon seviyeleri, valproik asit grubunda karbamazepin ve kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu (Değerler sırasıyla 1.81±1.72, 1.21±1.26, 1.31±0.24 ng/ml, p<0.05). FT3 seviyelerinde de her iki monoterapi grubu arasında anlamlı fark görüldü (Değerler valproik asit grubunda 3.31±1.00, karbamazepin grubunda 3.83±1.01 pg/ml, p<0.05).

Valproik asit grubunda ilaç düzeyi ile serum TSH seviyeleri arasında zayıf derecede pozitif ilişki (r= 0.27), karbamazepin grubunda ise ilaç alım süresi ile serum TSH seviyeleri arasında zayıf derecede negatif ilişki (r= 0.29) saptandı.

Antiepileptik ilaçların endokrin etkilerinin çok yönlü olması nedeniyle, bu etkilerin derecesini saptamak adına bu tip hastalarda tedavi öncesi ve devamında tiroid hormon ölçümlerinin yapılması ilave bilgiler sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim