EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 087-091
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetik Nefropatili Hastalarda Eritropoetinin Böbrek Fonksiyonları ile İlişkisi
Abdullah Durmaz1, Nejla Barış1, Zeliha Hekimsoy2, Ayşenur Atay1, Mehmet Köseoğlu1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Biyokimya ve Klinik Biyokimya, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bölümü, Manisa
Anahtar Sözcükler: Eritropoetin, diyabetik nefropati, mikroalbumin, beta 2-mikroglobulin

Amaç: Diyabetik ne fropati, diyabetin başlıca mikrovasküler komplikasyonlarından biridir ve tüm son dönem böbrek yetmezliği vakalarının %30-40'ından sorumludur. Anemi, diyabetin çeşitli komplikasyonları ile birliktedir ve etiyolojisi multifaktöriyeldir. Bu çalışmada, diyabetik nefropatili hastalarda eritropoetinin anemi ile ilişkisi incelendi. Ayrıca böbrek fonksiyonlarının takibinde eritropoetinin etkinliği test edildi.

Gereç ve Yöntem: Diyabetik nefropatili 25 tip 2 diyabetik hasta diyabetik nefropatili grup olarak ve komplikasyonsuz 20 tip 2 diyabetik hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Glukoz, üre, kreatinin demir, total demir bağlama kapasitesi, beta 2-mikroglobulin, hemoglobin(Hb), hematokrit(Htc), eritropoetin(EPO), 24 saatlik idrar mikroalbumin, protein ve kreatinin düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: EPO düzeyleri diyabetik nefropatili hastalarda kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı düşük bulundu (11.27±5.78 ve 17±8.9, p<0.05). Diyabetik nefropatili grupta Hb ve Htc değerleri kontrol grubuna göre anlamlı düşük saptandı (Hb 12.6±1.6 ve 13.6±0.96, p<0.05 Htc 37.2±5.2 ve 40.4±2.9, p<0.05). Diyabetik nefropatili grupta EPO ile mikroalbumin ve β2-mikroglobulin düzeyleri arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu (r=-0.259, p=0.024 ve r=-0.217, p=0.012). Ayrıca EPO ile Hb ve Htc arasında pozitif korelasyon gözlendi (r=0.424, p=0.001 ve r=0.279, p=0.015).

Tartışma: Diyabetik nefropatide, diğer olası nedenler dışlandıktan sonra, bu sonuçlar aneminin, EPO eksikliğine bağlı olduğunu düşündürmüştür. EPO ile idrar β2-mikroglobulin ve mikroalbumin düzeyleri arasındaki negatif korelasyon, diyabetli hastalarda EPO'in böbrek hastalığı göstergesi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim