EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2003, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laktat Analizinde Antikoagülan Seçimi: Sodyum Florür Mü? Heparin Mi?
Fatma Taneli1, Cevval Ulman1, Ece Onur1, Melek Sakarya2, Ahmet Var1, Kayhan Göktalay1, İsmet Topçu2, Zeki Arı1, Bekir Sami Uyanık1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Laktat, heparin, sodyum florid

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların metabolizmalarının değerlendirilmesinde tekrarlayan kan gazı ve laktat düzeyleri ölçümleri oldukça sık kullanılmaktadır. Kan gazı analizi için antikoagülan olarak heparin ve laktat analizi için ise sodyum florür içeren ayrı ayrı tüplere kan örnekleri alınmaktadır. İki farklı kan numunesi yerine tek bir numuneden her iki analiti de ölçmek zaten metabolik durumu bozuk olan hastalardan daha az kan örneği alınması açısından önemlidir. Çalışmamızda aynı hastadan antikoagülan olarak sodyum florür ve heparin içeren kanlardan elde edilen plazmalarda laktat düzeylerinin karşılaştırması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya anestezi yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 18 hasta alınmıştır. Hastalarda seri ölçümleri yapılan toplam 30 laktat analizi düzeyleri değerlendirilmiştir. Heparinize enjektöre alınan örnekte önce kan gazı analizi çalışıldıktan sonra plazması ayrılmış, laktat düzeyleri kolorimetrik yöntem ile ölçülmüştür.

Bulgular: Heparinli laktat değerleri (2.28±1.89 mmol/L, range: 0.7-9.8) ve sodyum florürlü laktat değerleri (2.21±1.84 mmol/L, range: 0.5-9.3) olarak bulunmuştur. Heparinli ve sodyum florürlü plazma laktatları arasında çok kuvvetli pozitif bir ilişki (r=0.975, p<0.001) saptanmıştır.

Sonuç: Yoğun bakım hastalarında ayrı bir venöz girişim gerektiren sodyum florür içeren kan örneği yerine, zaten kan gazı için gönderilen heparinli plazmadan yapılan laktat analizlerinin sodyum florürlü plazmadan elde edilen laktat düzeyleri ile yüksek derecede anlamlı korelasyon gösterdiği saptanmıştır. Özellikle tekrarlayan ölçümlerin yapıldığı yoğun bakım ünitelerinde, heparinli numune alınmasının, tek bir numuneden kan gazı ve laktat analizlerinin çalışılması, daha az kan örneği alınması ve maliyeti düşürmesi gibi avantajları ile tercih edilebileceği kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim