Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Paraoksonazın Biyolojik Varyasyonu ve HDL-Kolesterol İle İlişkisi
Pınar Tuncel, Murat Örmen, Ali Rıza Şişman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Paraoksonaz, biyolojik varyasyon, bireysellik indeksi, kalite gereklilikleri

Amaç: HDL anti-aterojenik bir partiküldür ve bu etkisini ters kolesterol taşınımı ve yapısında bulunan paraoksonaz (PON1) ve platelet aktive edici faktör asetilhidrolaz enzimleri aracılığı ile gösterir. Biyolojik varyasyon verileri ile bir yöntemin analitik kalite hedefleri, referans değerlerinin kullanımın uygun olup olmayacağı ve ardışık sonuçlardaki değişikliklerin klinik olarak anlamlı olup olmadığı bilgileri elde edilebilir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada paraoksonazın ve HDL-kolesterolün biyolojik varyasyonunun saptanması, HDL-K biyolojik varyasyonunun paraoxonazın biyolojik varyasyonu üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması ve elde edilen biyolojik varyasyon verilerinden yola çıkarak yöntemlerin kalite gerekliliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Toplam 17 sağlıklı kişiden 0, 1, 2, 7, 14, 21 ve 28. günlerde venöz kan alındı. Analizler sonrasında nested ANOVA analizleri ile birey-içi, bireyler-arası biyolojik varyasyon, bireysellik indeksi ve kalite gereklilikleri saptandı.

Bulgular: Paraoksonazın birey-içi ve bireyler-arası varyasyonu sırası ile %11.45 ve %70.83 olarak bulundu. HDL-K için aynı parametreler %6.24 ve %28.73 olarak saptandı. Her iki parametre için de bireysellik indeksi <0.6 olarak hesaplandı. Paraoksonaz için kalite gereklilikleri- kesinlikten sapma %5.73, doğruluktan sapma %17.71 ve toplam kabul edilebilir hata %27.16 olarak bulundu.

Sonuç: Paraoksonazın bireyler-arası varyasyonu yüksektir ve temel nedeni genetik faktörlerdir. Ancak lipid metabolizması ile ilgili etkenler, sigara kullanımı, yaş ve diyet de farklılıkta etkendir. HDL-K'ün gerek birey-içi gerekse de bireyler-arası varyasyonu paraoksonaza göre düşük olduğundan PON varyasyonunda temel belirleyici faktör değildir. Her iki parametre için de bireysellik indeksi <0.6'dır ve bu nedenle test sonuçlarının referans değerler yerine kişinin kendi sonuçlarına göre değerlendirilmesi daha uygundur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim