Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 087-093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Serum ADMA ve NO Düzeyleri
Said Sami Erdem1, Fikret Kanat2, Ali Ünlü3
1Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi Laboratuarı, Kars
2Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Asimetrik dimetilarjinin, nitrik oksit, KOAH

Amaç: Bu çalışmada KOAH hastalarında serum ADMA, NO ve arjinin düzeylerindeki değişiklikleri belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 75 KOAH hastası dahil edildi. Seçilen hastaların başka herhangi bir hastalığı yoktu. Kontrol grubu görünürde sağlıklı 25 kişiden oluşturuldu. ADMA ve arjinin düzeyleri yüksek basınçlı likit kromatografi metoduyla floresans dedektörde ölçüldü. Plasma Nitrit/Nitrat konsantrasyonları kolorimetrik metodla ölçüldü.

Bulgular: KOAH hastalarında ADMA seviyeleri kontrol grubuna kıyasla yüksek (p<0.001), NO seviyeleri düşük olarak bulundu (p:0.02). Arjinin seviyeleri açısından iki grup arasında farklılık yokken, KOAH grubunda Arjinin/ADMA oranları kontrol grubundan önemli ölçüde farklıydı. (p:0.003)

Sonuç: Bizim çalışmamız ADMA seviyelerinin KOAH hastalarında arttığını göstermiştir. KOAHÕın prognozunu belirlemede ADMA yeni bir belirteç olarak kullanılabilir. ADMA KOAH hastalarında meydana gelen pulmoner hipertansiyonun patogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Bu yüzden pulmoner hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde ADMA önemli bir hedef olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim