EISSN: 2980-0749
  Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim  
2008, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-071
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Insülin Direnci Olan Erişkin Kilolu ve Obezlerde Lipoprotein (a) İle Lipid Parametreleri
Yasemin Baskın2, Türkan Yiğitbaşı1, Gökan Afacan1, Şengül Bağbozan1
1Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı, İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, Biyokimya Bölümü, İzmir
2Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı, İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir
Anahtar Sözcükler: Obezite, insülin direnci, lipoprotein (a), lipid parametreleri

Amaç: Obezite birçok organ sisteminde hastalık riskini arttırmaktadır. Obeziteye eşlik eden özellikle insülin direnci gibi durumların, lipid parametreleri ve lipoprotein(a) ile olan ilişkisi tam olarak bilinmemektedir. Obezite ve insülin rezistansında, dislipidemik durumun düzeltilmesi, koroner arter hastalığının önlenmesi için kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, obezlerde vücut kompozisyonunun serum lipid parametreleri ve lipoprotein (a) ile ilişkisini belirlemek ve insülin direnci ile arasındaki ilişkiye açıklık getirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Vücut kitle indeksi 24.9³ - ³18.5 olan, 19-82 yaş aralığında 35 erişkin kontrol grubu olarak, Vücut kitle indeksi >24.9 olan 20-82 yaş aralığında 70 erişkin, olgu grubu olarak kabul edildi. Serum açlık lipoprotein (a), apolipoprotein A1ve apolipoprotein B konsantrasyonları nefelometrik yöntemle değerlendirildi. Trigliserid, total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, kan şekeri düzeyleri fotometrik yöntemle, insülin immunassay yöntemle ölçüldü. Vücut kitle indeksi (kg/m2) ve İnsülin direnci (HOMA-IR) = [açlık insülin (µU/mL) X AKŞ (mmol/L)] / 22.5 olarak hesaplandı.

Bulgular: Erişkin obez ve kilolu olgularda serum trigliserid, apolipoprotein B düzeyleri kontrollerle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve apolipoprotein A1 düzeyleri düşük bulunurken Lp(a) seviyelerinde anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. İnsülin direnci gelişen olgularda ise lipoprotein (a), trigliserid ve apolipoprotein B düzeyleri kontrollerle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek(p<0.05) yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyleri anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Lipoprotein (a) düzeylerinin, insülin direnci gelişen grupta risk etkeni olabileceği kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik İlkeler | İletişim